Changelog

Link: IOS (IOS v1.0.7: Update scheduled for February 09, 2024)


09/02/2024: Android Dance4u_1.0.7.apk Version 1.0.7 Updates to fix multiple bugs in the game. Added heart jump style, transformation gifts, room gifts (Fan points, attractiveness will soon be updated on the server) Updated new items in the shop, added avatar frames, message frames, information frames. Fixed farm data not saving error. Although there are still some other bugs, we still release this version to improve the gaming experience of players. Versión 1.0.7 Actualizaciones para corregir varios errores en el juego. Agregado estilo de salto de corazón, regalos de transformación, regalos de sala (puntos de Fan, atractivo se actualizará pronto en el servidor) Actualizados nuevos artículos en la tienda, agregados marcos de avatar, marcos de mensajes, marcos de información. Corregido error de no guardar datos de granja. Aunque todavía hay algunos otros errores, aún lanzamos esta versión para mejorar la experiencia de juego de los jugadores. Phiên bản 1.0.7 Cập nhật để sửa nhiều lỗi trong trò chơi. Bổ sung kiểu nhảy tim, tặng biến hình, tặng quà trong phòng (điểm địa vị, mị lực sẽ sớm được cập nhật trên máy chủ) Cập nhật thêm đồ mới trong shop, thêm các vé khung ảnh đại diện, khung tin nhắn, khung thông tin Sửa lỗi nông trại không lưu dữ liệu Mặc dù vẫn còn một số lỗi khác, nhưng chúng tôi vẫn công bố phiên bản này để cải thiện trải nghiệm chơi game của các game thủ.
22/01/2024: Android Dance4u_1.0.6.apk Version 1.0.6 Update to fix numerous bugs in the game. Despite some remaining issues, we are still releasing this version to enhance the gaming experience for players. Versión 1.0.6 Actualización para corregir varios errores en el juego. Aunque aún hay algunos problemas pendientes, seguimos publicando esta versión para mejorar la experiencia de juego de los jugadores. Phiên bản 1.0.6 Cập nhật để sửa nhiều lỗi trong trò chơi. Mặc dù vẫn còn một số lỗi khác, nhưng chúng tôi vẫn công bố phiên bản này để cải thiện trải nghiệm chơi game của các game thủ.
05/01/2024: Android Dance4u_1.0.5.apk
03/01/2024: Android Dance4u_1.0.2.apk
02/01/2024: Android Dance4u_1.0.1.apk
31/12/2023: Android Dance4u_1.0.0.apk Version 1.0 - Initial Release This is the initial release version of our product. There may be many bugs and issues. We will release bug fixes and updates daily. If you feel uncomfortable testing with bugs, please wait for a stable update. Versión 1.0 - Lanzamiento Inicial Esta es la versión de lanzamiento inicial de nuestro producto. Puede haber muchos errores y problemas. Lanzaremos correcciones de errores y actualizaciones diariamente. Si no se siente cómodo probando con errores, espere una actualización estable. Phiên bản 1.0 - Phát hành ban đầu Đây là phiên bản phát hành ban đầu của sản phẩm của chúng tôi. Sẽ có rất nhiều lỗi và vấn đề. Chúng tôi sẽ phát hành các bản sửa lỗi và cập nhật hàng ngày. Nếu bạn không thoải mái khi thử nghiệm với lỗi, vui lòng đợi bản cập nhật ổn định.